Z činnosti RRA Svidník   
Vydané publikácie
Publikácie o Integrovanej sieti RRA
Projekt FSR
Projekty cezhraničnej spolupráce

 Napísali o nás   


RRA Svidník je členom Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr

 

 Projekty a podnikateľské zámery   

Agentúra od svojho vzniku do 30.09.2006 vypracovala:
  • 194 podnikateľských zámerov,
  • 166 rôznych projektov.
Agentúra vypracovala 21 vlastných projektov, z ktorých boli podporené a zrealizované tieto projekty:

 Vojenské cintoríny z 1. svetovej vojny -
ich história, stav, možnosti rekonštrukcie a perspektíva využitia v CR   

PUBLIKÁCIA: Prvá svetová vojna - pozabudnuté cintoríny
Publikácia v slovensko-poľskej mutácii obohatená množstvom čiernobielych fotografií a farebnou fotoprílohou je výstupom projektu, ktorý bol schválený Karpatskou nadáciou.
Zámerom projektu bolo zdokumentovať existujúce vojenské cintoríny a pamätníky, ktoré sa zachovali na území okresov Snina, Humenné, Vranov nad Topľou, Stropkov, Medzilaborce, Svidník a Bardejov a navrhnúť možnosti ich využitia v cestovnom ruchu.
Výstupom projektu bola aj 1-dňová medzinárodná odborná konferencia, 1-dňová exkurzia, CD nosič a web stránka.

 Vytvorenie komplexného marketingového produktu v cestovnom ruchu   

ŠTÚDIA: Stratégia rozvoja nosných foriem CR v prihraničnej oblasti Prešovského kraja, Podkarpatského a časti Malopoľského vojvodstva
PUBLIKÁCIA: Cestovný ruch v slovensko-poľskom pohraničí, Prešovský kraj
Obe publikácie v slovensko-poľskej mutácii sú výstupom projektu v rámci programu Spoločného fondu malých projektov Phare CBC PL-SR a boli vyprodukované s finančnou pomocou Európskeho spoločenstva.
Hlavným motívom projektu bolo a je zohľadniť spoločné ciele, záujmy a úlohy prihraničných regiónov a zabezpečiť výber i koordináciu aktivít pre realizáciu spoločných projektov podporovaných z jednotlivých fondov EÚ, a tým zvýšiť ich komplexnosť, kvalitu a účinnosť.
Výstupom projektu bola aj 2-dňová medzinárodná konferencia.

 Propagácia turistického ruchu v regióne horný Šariš   
Cieľom projektu realizovaného za podpory Programu PHARE CBC SR/PL 2000 bola propagácia regiónu, zabezpečenie a vydanie Turistického informátora regiónu horný Šariš (okresov Bardejov, Svidník a Stropkov) a farebnej skladačky Za krásami drevených chrámov horného Šariša, oba materiály v slovenskom, poľskom a anglickom jazyku, ako aj prezentácia tohto regiónu na Euroregionálnych turistických trhoch Karpaty 2003 v Krosne vrátane zabezpečenia exponátov a Study tour.


 Kultúrne dedičstvo, jeho propagácia a reprezentácia v zahraničí   

Kultúrne dedičstvo, jeho propagácia a reprezentácia v zahraničí

Zámerom projektu bolo zabezpečenie propagačných materiálov a prezentácia kultúrnych a turistických atraktivít regiónu na jubilejných 10. Euroregionálnych turistických trhoch Karpaty 2002 v Krosne, ktorých sa agentúra už niekoľko rokov pravidelne zúčastňuje.
Projekt bol finančne podporený z prostriedkov poskytnutých MF SR z výťažku lotérií a iných podobných hier. Jedným z výstupov projektu je propagačná skladačka Drevené chrámy Horného Šariša, ktorá je zameraná na prezentáciu 22 kostolíkov z okresov Svidník, Stropkov, Bardejov a Prešov. Základné texty sú v slovenskom a anglickom jazyku, alternatívne v nemeckom, francúzskom a poľskom jazyku.


 DREVENÉ KOSTOLÍKY V OKOLÍ SVIDNÍKA   

DREVENÉ KOSTOLÍKY V OKOLÍ SVIDNÍKA


Projekt bol realizovaný za pomoci Amerických mierových zborov. V rámci projektu bol vydaný súbor propagačných materiálov: brožúra, mapa, skladačka


 POHĽAD DO HISTÓRIE ĽUDU A LESOV PODDUKLIANSKEHO REGIÓNU   
Projekt realizovaný RRA Svidník, autor Ing. M. Košút CSc.

Obsah knihy
Resumé slov. jazyk
Resumé angl. jazyk

 KARPATSKÁ KUCHYŇA   
KARPATSKÁ KUCHYŇA
Spoločný projekt Euroregiónu Karpaty, na ktorom sa podieľala Regionálna rozvojová agentúra Svidník.

 VITAJTE V KARPATÁCH   
VITAJTE V KARPATÁCH
Spoločný projekt RRA Svidník a Euroregiónu Karpaty.

 PROPAGÁCIA REGIÓNU HORNÝ ŠARIŠ   
PROPAGÁCIA REGIÓNU HORNÝ ŠARIŠ
Projekt bol realizovaný v rámci Pilotnej grantovej schémy pre rozvoj CR. Súčasťou projektu je farebná publikácia v slovenskom, poľskom a anglickom jazyku Kultúrne pamiatky Horného Šariša s mapovou prílohou a videokazeta Drevené cerkvi spod Dukly.

 VYTVORENIE SLOVENSKO - UKRAJINSKEJ OBCHODNEJ KOMORY V KOŠICIACH   

- agentúra pôsobila ako miestny sekretariát programu PHARE - CREDO pre slov. - ukrajinskú spoluprácu.

 
 

(c) Regionálna rozvojová agentúra Svidník, posledná aktualizácia 21.4.2012