Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SRRRA Svidník je v roku 2014 zaradená do Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr a svoje činnosti realizuje s podporou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

 

    Napísali o nás ....   

Naše novinky zo dňa 2.10.2014

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja miest

Regionálna a rozvojová agentúra (RRA) vo Svidníku, ktorú vedie Miron Mikita, zástupca primátora mesta Svidník, je odborným a strategickým garantom rôznych aktivít. Uverejňujeme niekoľko metodických poznámok ku príprave Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR).

Poslaním a cieľom agentúry je prispieť k hospodárskemu a sociálnemu rozvoju regiónu podporou malého a stredného podnikania, zhodnocovaním majetku samospráv a poskytovaním služieb organizáciám a občanom. Agentúra vypracováva rôzne zámery, podnikateľské a rozvojové projekty, zabezpečuje školiacu a vzdelávaciu činnosť.

Prostredníctvom výstav a vydávaním propagačných materiálov propaguje región doma i v zahraničí. Dobrá stratégia dokáže napomôcť skutočnému regionálnemu rozvoju, musí však vychádzať z potenciálu a zdrojov daného územia. Každý región má svoj rozvojový potenciál, ktorý je potrebné identifikovať a následne správne využívať.

Ako nástroj samospráve môže slúžiť strategické plánovanie rozvoja, ktorého výstupom je aj tzv. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR). Vypracovanie a realizácia účinného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja - PHSR je zložitý proces, ktorý je mimoriadne náročný na koordináciu, odborné vedomosti a zabezpečenie väzieb na strategické dokumenty na Slovensku a v Európskej únii. Hlavným zámerom je zavedenie procesu strategického plánovania do života obce na princípoch partnerstva, programovania, koncentrácie a doplnkovosti.

Informácie sa získavajú priamo z obce či mesta

PHSR obce je strednodobý programový dokument vypracovaný spravidla na obdobie 5-7 rokov, ktorý obsahuje tri základné časti: analytickú, strategickú a implementačnú (realizačnú). Uvedené činnosti predstavujú nasle­dovný kruh činností: Analytická časť zahŕňa všeobecnú analýzu situácie obce, má charakter komplexného profilu obce a predstavuje prehľad vnútorných zdrojov obce – prírodných, historických, kultúrnych, územno-technických, ľudských a finančných.

Realizáciou práve týchto činností sa získava odpoveď na otázku, kde sa obec v súčasnosti nachádza. Táto časť je ďalej členená podľa jednotlivých oblastí života obce, resp. funkčných podsystémov, v rámci ktorých je zahrnutá aj analýza realizovaných aktivít a opatrení.

Zdroje informácií pre jednotlivé činnosti analýzy poskytne predovšetkým samotná obec, využívajú sa aj existujúce externé zdroje ako napr. už spracované koncepčné materiály. Informácie potrebné pre spracovanie SWOT analýzy a identifikáciu problémov sa získavajú formou dotazníkového prieskumu priamo v obci, ako aj vedením verejných rozhovorov s občanmi a volenými predstaviteľmi obce.

Analýza ukáže slabé miesta mesta

Okrem analýz samotnej obce je potrebné väčšiu pozornosť venovať analýzam externého prostredia, s cieľom identifikovať konkurenčné aktivity v regióne, v ktorom obec pôsobí i možnosti ďalšej spolupráce s okolitými obcami. Po vykonaní komplexného auditu zdrojov obce nasleduje spracovanie tzv. SWOT analýzy výsledkom, ktorej bude strategická diagnostika obce nesúca výsledok celej analytickej časti, nevyhnutná pre stanovenie prioritných cieľov rozvoja.

V ďalšej etape prichádza na rad tvorba stromu problémov, t.j. najkritickejším bodom rozvoja obce, ktorého vznik vyplynie z pripravenej SWOT analýzy a z jej slabých stránok a ohrození obce, t.j. faktorov vplývajúcich na obec ako hrozba, resp. brzdiaci článok v jej budúcom vývoji. Preklopením obrazu predstavujúceho strom problémov získame stratégiu rozvoja obce so základnými prioritami jej smerovania v budúcnosti.

Obsah stratégie priamo zahŕňa riešenie jednotlivých problémov uvedených v strome problémov. Celkovú stratégiu rozvoja rozdelíme na víziu obce, definovanie základných skupín špecifických oblastí rozvoja obce a opatrenia na ich dosiahnutie. Ich naplnenie predstavuje implementácia operatívnych cieľov rozvoja a návrh krokov k ich dosiahnutiu.

Výsledkom je akčný plán

Najdôležitejšou fázou spracovania PHSR obce je jeho implementácia, t.j. príprava akčného plánu, realizácia jednotlivých aktivít a ich monitorovanie. Akčný plán obsahuje podrobný plán konkrétnych aktivít, ktoré je potrebné vykonať v danom období pre dosiahnutie cieľov PHSR obce.

Jednotlivé akčné plány a projektové návrhy by mali viesť k naplneniu vízie a dlhodobých plánov rozvoja obce. To znamená, že pokiaľ predmetom stanovenia rozvojovej stratégie bolo zodpovedať otázku „kde chceme byť?“, tak akčné plány majú povedať „ako sa tam dostaneme“.

Akčný plán bude spracovaný v nadväznosti na rozpočet obce, v logickom poradí bude uvádzať jednotlivé činnosti, de­finovať ich časovú a finančnú náročnosť, ako aj zodpovednosť za ich realizáciu a ukazovatele na hodnotenie úspešnosti plnenia cieľov.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR zverejnilo návrh novej metodiky pre vypracovanie programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja samospráv, ktorá jednoznačne formuluje obsah a štruktúru dokumentu a popisuje proces jeho tvorby na najnižšej miestnej/obecnej úrovni. PHSR sa spracováva na obdobie spravidla 7 rokov s dlhodobým výhľadom na 10 – 14 rokov.

Jedná sa o Pracovnú verziu 1.0 pre etapu pilotného overovania. Nová metodika je zverejnená na webovom portáli ministerstva: časť Regionálny rozvoj/Strategické dokumenty/Metodika na vypracovanie PHSR. S prípadnými otázkami sa môžete obrátiť na RRA Svidník, kontakty-Tel., Fax: 00421 54 7881390, e-mail: rrask@vl.sk web: www.rrasvidnik.sk

-Džalai-

 

(c) Regionálna rozvojová agentúra Svidník, posledná aktualizácia 29.1.2015