Z činnosti RRA Svidník   
Vydané publikácie
Publikácie o Integrovanej sieti RRA
Projekty cezhraničnej spolupráce

 Napísali o nás   


Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SRRRA Svidník je v roku 2014 zaradená do Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr a svoje činnosti realizuje s podporou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

 

 Aktuálne výzvy   
 Aktualizované dňa 9.3.2016

Prešovský samosprávny kraj
Výzva Predsedu Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2016


V súlade s §3 a §5 Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len "VZN č. 15/2008") zverejňuje Prešovský samosprávny kraj (ďalej len PSK) výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK pre rok 2016 na financovanie projektov realizovaných v rámci programov: 1. Program "Šport", 2. Program "Kultúra", 3. Program "Sociálne služby".

1. Program "Šport"
Cieľom programu je rozšíriť a skvalitniť športovú činnosť zlepšením technického stavu a vybavenia športových ihrísk, ako aj podpora usporadúvania športových podujatí typu šport pre všetkých na území Prešovského kraja.

2. Program "Kultúra"
Cieľ programu: Príprava dokumentácie a realizácia projektov na obnovu, rekonštrukciu a modernizáciu kultúrnych pamiatok, pamätihodností, kultúrnych domov a priestranstiev na konanie kultúrnych podujatí, ktorých vlastníkom je obec alebo mesto, alebo ktoré sú v správe obce alebo mesta, podpora prezentácie a využitia kultúrnych pamiatok v súlade s ich pamiatkovými hodnotami. Podpora festivalov a prehliadok umenia všetkých druhov vrátane gastronómie, tvorivých dielní a výstav, sympózií a seminárov, uchovávanie a osvojenie tradičných zručností vrátane podpory edičnej činnosti (vydávanie publikácií, CD nosičov a podobne).

3. Program "Sociálne služby"
Cieľ programu: Zvyšovanie kvality poskytovania sociálnych služieb u poskytovateľov zapísaných v registri poskytovateľov sociálnych služieb PSK.

Oprávnení žiadatelia (príjemcovia) dotácie: Obce a mestá na území PSK, právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia so sídlom alebo trvalým pobytom na území PSK, ktorých PSK nie je zakladateľom a zriaďovateľom, vymedzené v §2 VZN č. 15/2008 a ktorí sú zapísaní v registri poskytovateľov PSK.

Minimálna výška dotácie na jednu žiadosť (pre jedného žiadateľa) je 1 000 EUR, maximálna výška dotácie je 5 000 EUR.

Každý žiadateľ môže podať len jednu žiadosť v rámci tejto výzvy.

Uzávierka predkladania žiadostí: 30.4.2016.

Bližšie informácie a potrebné dokumenty nájdete na stránke:
Výzva Predsedu PSK na rok 2016Prešovský samosprávny kraj
Výzva Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2016


V súlade s §3 Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len "VZN č. 15/2008") zverejňuje Prešovský samosprávny kraj (ďalej len "PSK") výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK pre rok 2016 na financovanie projektov realizovaných v rámci nasledovných programov: Program 1 "Šport", Program 2 "Kultúra", Program 3 "Sociálne služby".

Program 1 "Šport"
Cieľom programu je rozšíriť a skvalitniť športovú činnosť zlepšením technického stavu a vybavenia športových ihrísk, ako aj podpora usporadúvania športových podujatí typu šport pre všetkých na území Prešovského kraja.
Oprávnení žiadatelia (príjemcovia) dotácie: Obce a mestá nachádzajúce sa na území PSK, právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia so sídlom alebo trvalým pobytom na území PSK, ktorých PSK nie je zakladateľom ako je vymedzené v §2 VZN 15/2008.

Program 2 "Kultúra"
Cieľ programu: Príprava dokumentácie a realizácia projektov na obnovu, rekonštrukciu a modernizáciu kultúrnych pamiatok, pamätihodností, kultúrnych domov a priestranstiev na konanie kultúrnych podujatí, ktorých vlastníkom je obec alebo mesto, alebo ktoré sú v správe obce alebo mesta, podpora prezentácie a využitia kultúrnych pamiatok v súlade s ich pamiatkovými hodnotami. Podpora festivalov a prehliadok umenia všetkých druhov vrátane gastronómie, tvorivých dielní a výstav, sympózií a seminárov, uchovávanie a osvojenie tradičných zručností vrátane podpory edičnej činnosti (vydávanie publikácií, CD nosičov a podobne).
Oprávnení žiadatelia (príjemcovia) dotácie: Obce a mestá nachádzajúce sa na území PSK, právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia so sídlom alebo trvalým pobytom na území PSK, ktorých PSK nie je zakladateľom ako je vymedzené v § 2VZN 15/2008.

Program 3 "Sociálne služby"
Cieľ programu: Zvyšovanie kvality poskytovania sociálnych služieb u poskytovateľov zapísaných v registri poskytovateľov sociálnych služieb PSK.
Oprávnení žiadatelia (príjemcovia) dotácie: Obce a mestá na území PSK, právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia so sídlom alebo trvalým pobytom na území PSK, ktorých PSK nie je zakladateľom a zriaďovateľom, vymedzené v §2 VZN č. 15/2008 a ktorí sú zapísaní v registri poskytovateľov PSK.

Minimálna výška dotácie na jednu žiadosť (pre jedného žiadateľa) je 1 000 EUR, maximálna výška dotácie je 5 000 EUR.

Každý žiadateľ môže podať len jednu žiadosť v rámci tejto výzvy, t. j. žiadosť môže byť podaná iba pre jeden program.

Uzávierka predkladania žiadostí: 30.4.2016.

Bližšie informácie a potrebné dokumenty nájdete na stránke:
Výzva Zastupiteľstva PSK na rok 2016Dotačný systém Ministerstva financií SR na rok 2016

Ministerstvo financií SR (ďalej len "ministerstvo") podľa §8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

§1 Dotáciu z príjmov z odvodu, ktorú možno poskytnúť na zabezpečenie vykonávania služieb podľa osobitného predpisu (§ 37 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov) týmto žiadateľom: obci; vyššiemu územnému celku; občianskemu združeniu; nadácii; neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby; neinvestičnému fondu; záujmovému združeniu právnických osôb, ak je právnickou osobou; registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti; Slovenskému Červenému krížu.

Schválený limit dotácií na rok 2016 je 600 000 Eur. Minimálna výška dotácie je 1 000 Eur, maximálna výška je 13 500 Eur s tým, že podpredseda vlády a minister financií má právo rozhodnúť o inej výške dotácie.

§2 Dotáciu na individuálne potreby obcí, ktorú možno poskytnúť obci na plnenie úloh súvisiacich s výkonom jej samosprávnych pôsobností, a to najmä na: riešenie havarijných situácií na majetku obce; rekonštrukciu a modernizáciu majetku obce; údržbu budov, miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia v majetku obce.

Schválený limit dotácií na rok 2016 je 2 700 000 Eur. Minimálna výška dotácie je 1 000 Eur, maximálna výška je 13 500 Eur s tým, že podpredseda vlády a minister financií má právo rozhodnúť o inej výške dotácie.

Dotácie podľa §1 a 2 možno poskytnúť žiadateľovi, ak preukáže, že má na spolufinancovanie účelu dotácie zabezpečených najmenej 10 % nákladov z iných zdrojov.

Ministerstvo žiada, aby uchádzači o dotáciu vyplňovali tlačivo žiadosti v elektronickej forme na webovom sídle http://dotacie.mfsr.sk, ktoré je prístupné v čase od 1.1. do 31.3.2016 a takto vyplnené tlačivo, podpísané štatutárnym orgánom žiadateľa, poslali poštou na adresu ministerstva. Na iné žiadosti ministerstvo nemusí prihliadať.

Termín predkladania žiadostí: 1.1.2016 - 31.3.2016.

Bližšie informácie a potrebné dokumenty nájdete na stránkach: Dotácie MF SR, MF SR.Program rozvoja vidieka SR 2014-2020
Opatrenie 7. Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
Podopatrenie 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie


Oprávnené aktivity:
Aktivita 1: investície súvisiace s vytvorením, udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním turisticky zaujímavých objektov, bodov a miest vrátane príslušnej infraštruktúry – miestne kultúrne, historické, prírodné a iné objekty a zaujímavosti, zriadenie múzejných a galerijných zariadení a pod.;
Aktivita 2: investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabúľ v turistických lokalitách na verejné využitie, budovanie drobných obslužných zariadení pre turistov, informačné body, smerové tabule, KIOSKy a pod.;
Aktivita 3: investície zamerané na budovanie, rekonštrukciu náučných chodníkov, cykloturistických chodníkov, ich napojenie na náučné chodníky, budovanie doplnkovej infraštruktúry (odpočinkové miesta, prístrešky, stojany na bicykle a pod.), výstavba vyhliadkových veží, budovanie, údržba a obnova cykloturistického značenia na existujúcich cykloturistických trasách a pod.

Oprávnenosť žiadateľa (prijímateľa):
 • obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane);
 • združenia obcí s právnou subjektivitou (s priemerným počtom obyvateľov do 1 000 vrátane). Pozn.: V rámci združení obcí tieto združenia môžu zahŕňať aj obce nad 1000 obyvateľov, ale investície môžu byť realizované len v obciach do 1 000 obyvateľov.
Oprávnenosť miesta realizácie projektu: Celé územie Slovenska (NUTS I) - v súlade s podmienkami uvedenými vo výzve - ktoré je rozdelené na menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja) a ostatné regióny (Bratislavský kraj).

Investície sa musia realizovať na území Slovenska, v prípade prístupu LEADER/CLLD na území príslušnej MAS. Nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom projektu, sa musia nachádzať na území SR, resp. príslušnej MAS; hnuteľné veci, ktoré sú predmetom projektu - stroje, technológie a pod. - sa musia využívať na území SR, resp. príslušnej MAS.

Výška oprávnených výdavkov na jeden projekt:
 • Aktivita 1: 10 000 Eur – 40 000 Eur.
 • Aktivita 2: 10 000 Eur – 30 000 Eur.
 • Aktivita 3: 10 000 Eur – 50 000 Eur.
Druh podpory: Grant (nenávratný finančný prostriedok), možnosť poskytnutia zálohovej platby do výšky max. 50% oprávnených výdavkov.
Výška podpory: 100% z celkových oprávnených výdavkov v súlade s maximálnym limitom určeným v tejto výzve.

Termín predloženia žiadostí: 28.3.2016 - 6.4.2016.

Bližšie informácie a potrebné dokumenty nájdete na stránke: PPA - Výzva 7.5Program rozvoja vidieka SR 2014-2020
Opatrenie 7. Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
Podopatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie – Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov


Oprávnené aktivity:
 • Aktivita 1: Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok. V prípade investícií do miestnych komunikácií, tie budú umožnené len v malom rozsahu a za predpokladu, že prispievajú k oživeniu znevýhodnenej vidieckej oblasti, kde môže zlepšiť prepojenie medzi vidieckymi oblasťami a širšou dopravnou sieťou, príp. budú prispievať k miestnemu ekonomickému rozvoju (napr. k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu a pod.).
 • Aktivita 2: Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd.
 • Aktivita 3: Zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov a pod.
 • Aktivita 4: Výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní.
Oprávnenosť žiadateľa (prijímateľa):
 • obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane);
 • pri investíciách do kanalizácií a ČOV - obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane) s výnimkou obcí, ktoré sú súčasťou aglomerácie nad 2 000 EO, ako aj aglomerácie pod 2 000 EO, ktorá zasahuje do chránených vodohospodárskych oblastí;
 • združenia obcí s právnou subjektivitou (s priemerným počtom obyvateľov do 1 000 vrátane). Pozn.: V rámci združení obcí tieto združenia môžu zahŕňať aj obce nad 1000 obyvateľov, ale investície môžu byť realizované len v obciach do 1 000 obyvateľov.
Oprávnenosť miesta realizácie projektu: Celé územie Slovenska (NUTS I) - v súlade s podmienkami uvedenými vo výzve - ktoré je rozdelené na menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja) a ostatné regióny (Bratislavský kraj).

Investície sa musia realizovať na území Slovenska, v prípade prístupu LEADER/CLLD na území príslušnej MAS. Nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom projektu, sa musia nachádzať na území SR, resp. príslušnej MAS; hnuteľné veci, ktoré sú predmetom projektu - stroje, technológie a pod. - sa musia využívať na území SR, resp. príslušnej MAS.

Výška oprávnených výdavkov na jeden projekt:
 • Aktivita 1: 10 000 Eur – 100 000 Eur.
 • Aktivita 2: 10 000 Eur – 150 000 Eur.
 • Aktivita 3: 10 000 Eur – 100 000 Eur.
 • Aktivita 4: 10 000 Eur – 50 000 Eur.
Druh podpory: Grant (nenávratný finančný prostriedok), možnosť poskytnutia zálohovej platby do výšky max. 50% oprávnených výdavkov.
Výška podpory: 100% z celkových oprávnených výdavkov v súlade s maximálnym limitom určeným v tejto výzve.

Termíny predkladania žiadostí:
Aktivita 1: 1.2.2016 – 10.2.2016
Aktivity 2, 3, 4: 29.2.2016 – 9.3.2016


Bližšie informácie a potrebné dokumenty nájdete na stránke: PPA - Výzva 7.2Program rozvoja vidieka SR 2014-2020
Opatrenie 6. Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti
Podopatrenie 6.1 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov


Oprávnenosť miesta realizácie projektu: Celé územie Slovenska (NUTS I), ktoré je rozdelené na menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja) a ostatné regióny (Bratislavský kraj).

Oprávnenosť žiadateľa (prijímateľa): Mladý poľnohospodár – fyzická alebo právnická osoba (mikropodnik alebo malý podnik v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES), ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu ako sústavnú a samostatnú činnosť pod vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť a za účelom dosiahnutia zisku, ktorý je hlavným zdrojom jej príjmu, ktorá v čase podania ŽoNFP nemá viac ako 40 rokov, má zodpovedajúce profesijné zručnosti a schopnosti a prvýkrát zakladá poľnohospodársky podnik ako jeho najvyšší predstaviteľ.
V prípade žiadateľa, ktorým je právnická osoba (vek, vzdelanie a prvýkrát zakladá poľnohospodársky podnik), musí definíciu mladého poľnohospodára spĺňať ten, kto podnik zakladá, ovláda a zároveň vedie a súčasne je splnené nasledovné ustanovenie: "V prípade, ak mladý poľnohospodár nezakladá podnik ako jeho jediný najvyšší predstaviteľ, bez ohľadu na jeho právnu formu, musí preukázať, že podnik ovláda a zároveň vedie, t.j. má rozhodovacie právomoci týkajúce sa riadenia, zisku a finančného rizika a jeho majetkový podiel na danom podniku je min. 2/3."

Oprávnenými aktivitami sú aktivity smerujúce k realizácii podnikateľského plánu, ktorý musí byť zameraný na špeciálnu rastlinnú a/alebo živočíšnu výrobu.

Investície sa musia realizovať na území Slovenska, v prípade prístupu LEADER/CLLD na území príslušnej MAS. Nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom projektu, sa musia nachádzať na území SR, resp. príslušnej MAS; hnuteľné veci, ktoré sú predmetom projektu – stroje, technológie a pod. - sa musia využívať na území SR, resp. príslušnej MAS.

Výška oprávnených výdavkov na jeden projekt: menej rozvinuté regióny (mimo BSK) - 50 000 Eur; ostatné regióny (BSK) - 50 000 Eur.
Výška podpory: 50 000 Eur na 1 mladého poľnohospodára vo forme 2 paušálnych platieb po dobu max. 5 rokov, pričom 70% podpory sa vypláca po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP a 30% po správnej realizácii podnikateľského plánu.
Druh podpory: Grant (nenávratný finančný príspevok) – paušálna platba.

Termín predkladania žiadostí: 12.10.2015 – 8.3.2016: zmena na 22.3.2016

Bližšie informácie a potrebné dokumenty nájdete na stránke: PPA - Výzva 6.1Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Opatrenie 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky


Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo 30. apríla 2015 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratné finančné príspevky zo štrukturálnych fondov Európskej únie na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia v mestách a obciach okrem Bratislavského kraja. Cieľom poskytnutia pomoci je zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia miest a obcí SR a dosiahnutie úspory energie.

Oprávnenými žiadateľmi sú obce založené v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Oprávnenými projektami sú projekty rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia pre mestá a obce.

Oprávnenými aktivitami sú:
 1. výmena pôvodných svietidiel, resp. svetelných zdrojov existujúcej verejnej osvetľovacej sústavy za nové, technicky vyspelejšie, energeticky menej náročné svietidlá, resp. svetelné zdroje,
 2. doplnenie nových technicky vyspelých, energeticky menej náročných svietidiel na už vybudované svetelné body sústavy verejného osvetlenia, resp. na už vybudované nosné konštrukcie,
 3. technická obnova pôvodných, alebo inštalácia nových elektrorozvádzačov systému verejného osvetlenia v spojitosti s aktivitou 1 a/alebo 2,
 4. úprava, inštalácia riadiaceho, resp. monitorovacieho systému verejného osvetlenia v spojitosti s aktivitou 1 a/alebo 2,
 5. výmena a doplnenie káblových rozvodov (nie podzemných) v spojitosti s aktivitou 1 a/alebo 2,
 6. vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu:
  1. svetelnotechnická štúdia,
  2. svetelnotechnické meranie vlastností osvetľovacej sústavy v rozsahu projektu po rekonštrukcii (záverečné meranie).

Jedným projektom môže byť realizovaných viacero oprávnených aktivít.

Indikatívna výška finančných prostriedkov: 50 000 000 Eur.
Výška oprávnených výdavkov na jeden projekt: min. 10 000 Eur a max. 750 000 Eur.
Poskytovateľ poskytne spolufinancovanie celkových oprávnených výdavkov projektu vo výške max. 95 %.

Termín uzávierky predkladania žiadostí: 30. september 2015 alebo do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

Bližšie informácie a potrebné dokumenty nájdete na stránkach:
MH SR - Výzva pre Opatrenie 2.2
Slovenská inovačná a energetická agentúra - Výzva pre Opatrenie 2.2 
 

(c) Regionálna rozvojová agentúra Svidník, posledná aktualizácia 9.3.2016