Z činnosti RRA Svidník   
Vydané publikácie
Publikácie o Integrovanej sieti RRA
Projekty cezhraničnej spolupráce

 Napísali o nás   


Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SRRRA Svidník je v roku 2015 zaradená do Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr a svoje činnosti realizuje s podporou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

 

 Regionálna rozvojová agentúra   

       Vznikla v súvislosti s potrebou riešenia problémov v sociálno-ekonomickej oblasti na základe uznesenia vlády SR číslo 691 zo dňa 19. septembra 1995, ako záujmové združenie právnických osôb. Svoju činnosť začala 18. novembra 1996. Je členom Slovenskej asociácie regionálnych rozvojových agentúr a je zaradená do integrovanej siete RRA.

 Členovia združenia RRA   
  • Okresný úrad Svidník
  • Mesto Svidník
  • Združenie podnikateľov Slovenska, OR Svidník
  • OZ pre rozvoj CR Nízke Beskydy, Svidník
  • Združenie mikroregiónu Beskyd, Vyšný Mirošov
  • Združenie mikroregiónu Makovica, Svidník
  • Združenie mikroregiónu Topoľa, Kračúnovce
  • Združenie mikroregiónu Ladomirka, Ladomirová
 Pôsobnosť agentúry   

       Poslaním a cieľom agentúry je prispieť k hospodárskemu a sociálnemu rozvoju regiónu podporou malého a stredného podnikania, zhodnocovaním majetku samospráv a poskytovaním služieb organizáciám a občanom. Agentúra vypracováva rôzne zámery, podnikateľské a rozvojové projekty, zabezpečuje školiacu a vzdelávaciu činnosť. Prostredníctvom výstav a vydávaním propagačných materiálov propaguje región doma i v zahraničí. Pôsobí hlavne na území okresov Svidník a Bardejov, ale aj v ostatných častiach Prešovského kraja a v slovensko-poľskom pohraničí.

       RRA Svidník úzko spolupracuje s dvomi poľskými inštitúciami, ktoré sú dôležitými aktérmi slovensko-poľskej spolupráce:

Karpatská agentúra regionálneho rozvoja, Rzeszów
 
Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska, RzeszówOcenenie z Poľska za rozvoj turistického ruchu na Podkarpatsku

V Múzeu lemkovskej kultúry v Zyndranowej v Poľsku si dňa 26. septembra 2015 Podkarpatské vojvodstvo Rzeszów pripomenulo Svetový deň turistiky. Po otváracom príhovore Marszalek tohto vojvodstva, p. Wladyslaw Ortyl, vyznamenal jednotlivcov a organizácie, ktorí sa zaslúžili o rozvoj turistického ruchu na Podkarpatsku. Medzi ocenenými zo Slovenska bol Ing. Miron Mikita, riaditeľ Regionálnej rozvojovej agentúry Svidník a bolo mu udelené ocenenie "Za szczególna aktywnosć w rozwoju turystyki i jej promocji". V plánovacom období 2007-2013 Regionálna rozvojová agentúra Svidník ako partner sa aktívne zapojila do 17 cezhraničných projektov v Podkarpatskom vojvodstve.

Po udelení vyznamenaní nasledovali sprievodné podujatia, kde okrem iného boli prezentované turistické atrakcie Gminy Dukla, výstava s tematikou 1. sv. vojny v okolí Duklianskeho priesmyku, dobová ukážka klubu vojenskej histórie a iné. Návštevníci mali možnosť si prezrieť expozície Múzea lemkovskej kultúry v Zyndranowej.

Celkovú atmosféru početnému publiku na podujatí spríjemňovali melódie lemkovských piesní.


vložené 12.12.2015

 
 

(c) Regionálna rozvojová agentúra Svidník, posledná aktualizácia 12.12.2015