Z činnosti RRA Svidník   
Publikácie o Integrovanej sieti RRA
Projekty cezhraničnej spolupráce
PL-SK 2007-2013
Projekty cezhraničnej spolupráce
PL-SK 2014-2020:
"Duchovné a materiálne poklady valašskej kolonizácie"

Obálka publikácie


Publikácia


Projekt „V srdci Karpát - hranica, ktorá spája /W sercu Karpat - granica, która łączy“
Vedúci partner: Województwo Podkarpackie
Partner: RRA Svidník
Realizácia: 05/2017 - 04/2018

Publikácia "V srdci Karpát hranica, korá spája"


Mikroprojekt „Objekty UNESCO na trase poľsko-slovenským pohraničím/ Szlakiem obiektów UNESCO na pograniczu polsko-słowackim“
Vedúci partner: Województwo Podkarpackie
Partner: RRA Svidník
Realizácia: 05/2017 - 04/2018

www.podkarpackie.pl/szlakunesco/


 Napísali o nás   

Larsenov buk
(LES & Letokruhy, 12/2018)


RRA Svidník je v roku 2018 zaradená do Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr.
 

 Regionálna rozvojová agentúra   

       Vznikla v súvislosti s potrebou riešenia problémov v sociálno-ekonomickej oblasti na základe uznesenia vlády SR číslo 691 zo dňa 19. septembra 1995, ako záujmové združenie právnických osôb. Svoju činnosť začala 18. novembra 1996. Je členom Slovenskej asociácie regionálnych rozvojových agentúr a je zaradená do integrovanej siete RRA.

 Členovia združenia RRA   
  • Mesto Svidník
  • Okresný úrad Svidník
  • Združenie mikroregiónu Beskyd, Vyšný Mirošov
  • Združenie mikroregiónu Makovica, Svidník
  • Združenie mikroregiónu Topoľa, Kračúnovce
  • Združenie mikroregiónu Ladomirka, Ladomirová
  • Relax Centrum Ladomirová, s.r.o., Ladomirová
 Pôsobnosť agentúry   

       Poslaním a cieľom agentúry je prispieť k hospodárskemu a sociálnemu rozvoju regiónu podporou malého a stredného podnikania, zhodnocovaním majetku samospráv a poskytovaním služieb organizáciám a občanom. Agentúra vypracováva rôzne zámery, podnikateľské a rozvojové projekty, zabezpečuje školiacu a vzdelávaciu činnosť. Prostredníctvom výstav a vydávaním propagačných materiálov propaguje región doma i v zahraničí. Pôsobí hlavne na území okresov Svidník a Bardejov, ale aj v ostatných častiach Prešovského kraja a v slovensko-poľskom pohraničí.

       RRA Svidník úzko spolupracuje s dvomi poľskými inštitúciami, ktoré sú dôležitými aktérmi slovensko-poľskej spolupráce:

Karpatská agentúra regionálneho rozvoja, Rzeszów
 
Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska, Rzeszów


Produktová ponuka cestovného ruchu v okrese Svidník
 
Objekty UNESCO na trase poľsko-slovenským pohraničím (obálka brožúry)

Objekty UNESCO - Virtuálny sprievodca
 
V srdci Karpát - hranica, ktorá spája (publikácia)

 
Hranica medzi Východnými Karpatmi a Západnými Karpatmi (obálka mapy)

 RRA Svidník informuje   

* REGIONÁLNE JEDINEČNOSTI *


!!! NOVÉ !!!
Mikroprojekt „Zabudnuté remeslá v pohraničí /Zapomniane rękodzieło pogranicza“
Vedúci partner: Gmina Miejska Przeworsk
Partner: RRA Svidník
Realizácia: 08/2018 - 07/2019

Medializácia

Workshopy - Umelecké tkáčstvo

Oznam o začatí náboru na tkáčske workshopy (25.10.-5.11.2018)

Poriadok pre nábor a účasť v tkáčskych workshopoch v dňoch 9.11. a 14.12.2018 v Giraltovciach

Prihlasovací formulár

Informačná doložka o spracúvaní osobných údajov

Workshop "Mágia filcovania"


!!! NOVÉ !!!
Mikroprojekt „Ochrana i rozvoj prírodných a krajinárskych hodnôt pohraničia/ Ochrana i rozwój walorów pzyrodniczo-krajobrazowych pogranicza“
Vedúci partner: Gmina Miejska Przeworsk
Partner: RRA Svidník
Realizácia: 08/2018 - 03/2019

Medializácia

Poriadok pre nábor a účasť na fotografickom a maliarskom plenéri v dňoch 1.-5.10.2018

Prihlasovací formulár na plenér


Mikroprojekt „Cestou cezhraničných remeselníkov/ Szlakiem transgranicznych rzemieślników“
Vedúci partner: Gmina Miejska Przeworsk
Partner: RRA Svidník
Realizácia: 09/2017 - 05/2018

Pozvánka na akciu "Majówka utkana słońcem" (25.-26.05.2018)


 Prečítajte si ...   

ODKAZY NA WWW-STRÁNKY

 

(c) Regionálna rozvojová agentúra Svidník, posledná aktualizácia 07.01.2019