Z činnosti RRA Svidník   
Publikácie o Integrovanej sieti RRA
Projekty cezhraničnej spolupráce
PL-SK 2007-2013
Projekty cezhraničnej spolupráce
PL-SK 2014-2020

 Napísali o nás   

RRA Svidník je v roku 2018 zaradená do Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr.
 

Projekty cezhraničnej spolupráce Poľská republika - Slovenská republika 2007 - 2013, na ktorých participovala RRA Svidník:
 • Pamiatky UNESCO v Prešovskom kraji a Podkarpatskom vojvodstve


  V rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013 začala 1. februára 2015 Regionálna rozvojová agentúra Svidník realizovať v spolupráci s poľským partnerom mikroprojekt s názvom "Pamiatky UNESCO v Prešovskom kraji a Podkarpatskom vojvodstve", spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom VÚC Prešov.

  Základné informácie o mikroprojekte:

  Číslo mikroprojektu: PL-SK/PO/IPP/III/112
  Prijímateľ: Regionálna rozvojová agentúra Svidník
  Cezhraničný partner: Starostwo Powiatowe w Brzozowie, Poľsko
  Obdobie realizácie mikroprojektu: 01.02.2015 – 31.05.2015

  Hlavný cieľ mikroprojektu:
  Zvýšenie turistickej atraktivity slovensko-poľskej prihraničnej oblasti a vytvorenie východiska pre ďalšie rozvojové projekty týkajúce sa ochrany a zachovania kultúrnych a prírodných skvostov zapísaných v Zozname dedičstva UNESCO.

  Čiastkové ciele mikroprojektu:
  1. Propagácia pamiatok zapísaných v Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO nachádzajúcich sa v Prešovskom kraji a v Podkarpatskom vojvodstve.
  2. Zlepšenie toku informácií o pamiatkach UNESCO nachádzajúcich sa v Prešovskom kraji a Podkarpatskom vojvodstve v duchu zásady „ľudia ľuďom“ s dôrazom na mladú generáciu.
  3. Posilnenie priamych kontaktov, vzájomná spolupráca a výmena skúseností medzi zainteresovanými subjektami pôsobiacimi na Slovensku a v Poľsku.

  Projekt bude implementovaný prostredníctvom nasledovných aktivít:

  Aktivita č. 1: Zber a spracovanie informácií a materiálov o pamiatkach začlenených do UNESCO v Prešovskom kraji a v Podkarpatskom vojvodstve.
  Aktivita č. 2: Spracovávanie a vydanie propagačných materiálov o pamiatkach UNESCO v Prešovskom kraji a v Podkarpatskom vojvodstve.
  Aktivita č. 3: Výroba a osadenie informačnej tabule na hraničnom prechode Vyšný Komárnik – Barwinek.
  Aktivita č. 4: Záverečná konferencia „Pamiatky UNESCO v slovensko-poľskom pohraničí“.
  Aktivita č. 5: Distribúcia vydaných propagačných materiálov.

  Výstupy mikroprojektu:
  - databáza pamiatok UNESCO v Prešovskom kraji a Podkarpatskom vojvodstve,
  - propagačný materiál - farebná brožúra,
  - informačná tabuľa,
  - záverečná konferencia.

  Priebeh realizácie mikroprojektu
  V rámci realizácie mikroprojektu "Pamiatky UNESCO v Prešovskom kraji a Podkarpatskom vojvodstve" sa 12.3.2015 uskutočnilo pracovné stretnutie v Brzozówe v priestoroch poľského partnera, Powiatu Brzozowskiego. Na stretnutí boli predstavené základné zámery a ciele projektu, prediskutované boli konkrétne aktivity a možnosti spolupráce medzi partnermi. Zúčastnení dohodli podrobný plán realizácie aktivít na najbližšie obdobie. Partneri sa dohodli na vzájomnej výmene dokumentácie o pamiatkach UNESCO v Prešovskom kraji a Podkarpatskom vojvodstve.

  Brzozow_12.3.2015


  V dňoch 20. - 21.5.2015 sa v Stropkove uskutočnila medzinárodná konferencia pod názvom "Pamiatky UNESCO v Prešovskom kraji a Podkarpatskom vojvodstve - ich súčasný stav a perspektívy rozvoja". Zúčastnili sa na nej slovenskí a poľskí odborníci, zástupcovia konkrétnych pamiatok, predstavitelia samospráv. Sprievodcovia na podujatí prezentovali jednotlivé pamiatky, ich obnovu, plánované zámery a možnosti ich realizácie. Rozoberali sa aj témy súvisiace s rozvojom cestovného ruchu s využitím pamiatok UNESCO v okresoch Stropkov a Svidník.
  *** Program konferencie
  *** Fotografie z medzinárodnej konferencie
  *** Odkaz na článok v týždenníku Stropkovské Spektrum zo dňa 25.5.2015

  Jedným z výstupov projektu je aj propagačný materiál - farebná brožúra, ktorej náhľad obálky si môžete pozrieť na tomto odkaze.


  Dôležité odkazy (linky) na web stránky:
  * Program cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013
  * Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, nár. koord. Programu
  * Prešovský samosprávny kraj, Infobod pre Program
  * Powiat Brzozowski, cezhraničný partner mikroprojektu


  Mikroprojekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom VÚC Prešov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007-2013. • Turistika bez hraníc – posilnenie cezhraničnej spolupráce v oblasti cestového ruchu na základe trvalo udržateľného rozvoja životného prostredia

 • Analýza – integrácia – sieťovanie regionálnych potenciálov Podkarpatského vojvodstva a Prešovského kraja

 • Karpatská agentúra regionálneho rozvoja – budovanie spoločných poľsko-slovenských štruktúr pre spoločný rozvoj oblasti poľsko-slovenského pohraničia
 
 

(c) Regionálna rozvojová agentúra Svidník